+7 3412 320899
+7 965 8420899

Золотой стандарт (100 х "0,8)